Lex Sarah

Lex Sarah är en bestämmelse i Socialtjänstlagen (SoL) som innebär att den som arbetar med att ge service och omvårdnad inom socialtjänstens område är skyldig enligt lag att rapportera missförhållanden och risk för missförhållanden i verksamheten.

Skyldigheten att rapportera gäller all personal som sköter om gamla på äldreboenden eller i hemmet, samt ger stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS).

Lex Sarah gäller oavsett om personalen arbetar i offentlig verksamhet, privata företag eller företag som arbetar på uppdrag av en kommun. Skyldigheten att rapportera har personalen inte enbart om man uppdagat ett missförhållande utan också om personal misstänker att en insats kan bli fel utförd.

Anställda ska rapportera missförhållanden till den som bedriver verksamheten. Information om rapporteringsskyldigheten ska ges av den som bedriver verksamheten.
När den som bedriver verksamheten tar emot en rapport om ett missförhållande ska det rapporterade utredas och avhjälpas eller undanröjas. Om missförhållandet är allvarligt ska den som bedriver verksamheten snarast anmäla detta till Socialstyrelsen.

Läs mer här om Lex Sarah:

http://www.socialstyrelsen.se/lexsarah